یا احکم الحاکمین

 

         به بسم الله الرحمن الرحیم است          که در عالم امام لطف عمیم است

 بد ندانستیم در بین درج تفسیر عظیم الشان روان جاوید مختصری نا چیزاز اقوال حکمای  سلف و بزرگی یاد نماییم که بعضا خود یک دروه تفسیر قرآن بوده اند

بهقرآن آشنایی آنچنانم

 که خود یک دوره تفسیر آنم

 نه تفسیر عبارات و ظواهر

  که ساحل بین در آن حد است ناظر

 به تفسیری که باشد انفسی آن

کزآفاقی فزون باشد بسی آن

                                                                     علامه

                                                                      حسن زاده آملی حفظه الله

سقراط

خداوند اخلاق است و حکمت را به اوج ترقی رساندواز این رو امام حکما واستاد فلاسفه ا ست چون در راه تعلیم و تربیت جان سپرد از بزرگترین شهدای عالم انسانیت است وظیفه اش  را متنبه نمودن مردم به جهل خویش و هدایت به سمت معرفت نفس  میدانست                  

سقراط انسان هارا دوباره متولد مینمود و روشی داشت به نام مامایی وی پس از اینکه با روش خودش با سوال و جواب حریف را دست میانداخت و جهل طرف مقابل را نمایان مینمود و مجبورش به اقرار نادانی میکرد با همان ترتیب مکالمه وی را به کشف حقیقت نائل مینمود و وی را دوباره حیات می بخشید

وی میفرمود انسان جویای خوشی وسعادت است و لازمه آن ترک خواهشهای نفسانیست قائل به تصادف در حیات نبود وسیاست را مبنی بر حکمت میدانست

 

 

  فیثا غورس

  عدد را اصل وجود دانسته و همه امور رانتیجه ترکیب اعداد و نسبتهای آنان میدانست

  چون به این نکته رسید که ترکیب اصوات در تولید نغمات تابع تناسبات عددی است موسیقی را مانند هندسه و نجوم از رشته های ریاضی وعلوم دانست  و کلیه نظام  عالم را تابع عدد شمرد و هر موجودی مادی یا معنوی را با یکی از اعداد مطابق دانست وی عقاید دیگری دارد من جمله اینکه فاصله کرات به نسبت فاصله ای از اعداد است که نغمات آوازها را می سازد و گردش آنها نغمه ای میسازد که گوش انسان به خاطر عادات یا عدم استعداد توانایی درک ندارد

 ادامه دارد ......

/ 1 نظر / 16 بازدید
مسافر

سلام خوب بود. فیثاغورس× فیثاغورث صحیح است[شوخی] ممنون از حضورتون[گل]