تفسیر روان جاوید(سوره کهف)

به بسم الله الرحمن الرحیم است    که عارف محیی عظم رمیم است

در ذیل آیات 7و8 آمده است:

 

خداوند زمین را به انواع زیورها از قبیل انهار و اشجار و اثمار و ازهار و انوار بیاراست تا دنیا طلبان و آخرت جویان را بیازماید و معلوم و ممتاز فرماید کسانی که در دنیا زهد و تقوی را شعار خود قرار داده و چشم از زخارف آن پوشیده اند و برای سرگرمی به این نعم فانیه،از نعم باقیه،باز مانده اند و بعضی گفته اند مراد از زینت زمین انبیاء و اوصیاء و اولیاء و علماء و صلحاء می باشند که زمین به وجود ایشان زیور دارد و مراد از آزمایش الهی نسبت به مردم ظهور متابعت آنها از ایشان است که موجب حسن عمل و عاقبت است و خداوند در روز مقرری تمام آرایش و پیرایش های دنیوی را نیست و نابود می فرماید...پس دنیا و مافیها هرچه باشد قابل دلبستگی مرد خردمند نیست...در کافی از امام سجاد(ع) نقل نموده که خدا زیورهای دنیا و لذائذ فعلیه آن را برای هیچ یک از دوستانش دوست ندارد...و جز این نیست که دنیا و اهلش را برای آزمایش آنها در آن آفرید که کدام یک از ایشان برای آخرتشان بهتر عمل می کنند و مقصود از آزمایش الهی مکرر ذکر شد که اتمام حجت و بروز استعدادات و نیل به مقامات برای بندگان به استحقاق است.

 

 

 

الهی،رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم،تو از ما بگذر!

علامه حسن زاده آملی(حفظه الله)

/ 0 نظر / 19 بازدید